เอกสารที่ต้องเตรียมก่อน ยื่นกู้ซื้อบ้าน

ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบ โดยหลักฐานที่ผู้กู้จะต้องเตรียมพร้อมก่อนไปยื่นกู้ สถาบันการเงินมักจะกำหนดให้ผู้กู้เตรียมเอกสาร และหลักฐาน ที่ใช้จะใช้ประกอบในการขอกู้ไปให้ครบถ้วน หลัก ๆ คือ หลักฐานประจำตัว,หลักฐาน เกี่ยวกับรายได้ หลักฐานเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และการซื้อขาย และหลักฐานอื่น ๆ มาดูกันว่าจะมีหลักฐานสำคัญอะไรบ้าง ?

1. หลักฐานส่วนตัว

หลักฐานส่วนตัว ประกอบด้วย
–  สำเนาทะเบียนบ้าน
–  บัตรประจำตัว
–  ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่าหรือใบมรณบัตร
–  สำเนาเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

2. หลักฐานเกี่ยวกับรายได้

หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำต้องเตรียม
–  ใบรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการรับ/จ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง
–  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

2. กรณีประกอบอาชีพอิสระต้องเตรียม
–  สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
–  บัญชีเงินฝาก พร้อม statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน และ
–  หลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินอื่นๆ หลักฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการซื้อขาย ประกอบด้วย
–  สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
–  แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน
–  สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญามัดจำ

กรณีเป็นการซื้อห้องชุด ต้องมีสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุดรายละเอียดทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ ส่วนกลาง หลักฐานอื่นๆ ส่วนใหญ่ธนาคารจะแจ้งให้กับผู้กู้ทราบ หรือในกรณีที่มีการกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการ ซื้อบ้าน เช่น

กรณีขอกู้เพื่อการปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร
–  แบบก่อสร้างอาคาร
–  หนังสืออนุญาตปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร
–  หนังสือสัญญาจ้างปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร เป็นต้น

กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง
– สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองจากสถาบันการเงินเดิม
– statement การผ่อนชำระค่างวด ใน 6 เดือนสุดท้าย
ตรงนี้สำคัญเพราะจะเป็นวัติการผ่อนชำระเงินกู้ของตัวคุณเอง หากมีประวัติที่ดีการอนุมัติของแบงก์ก็จะเร็วขึ้น ง่ายขึ้น

กรณีมีผู้กู้ร่วม ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานส่วนตัว และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วมไปด้วย ในขั้นตอนการเตรียมหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ท่านจะต้องเตรียมให้ครบถ้วนในวันที่ไปยื่นกู้ เพราะจะมีผลกับการพิจารณาอนุมัติของแบงก์ หากในวันที่ยื่นกู้เอกสารไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจจะไม่รับเรื่อง หรืออาจรับเรื่องไว้และให้ผู้ขอกู้นำ หลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม ซึ่งผู้ขอกู้ควรจะนำมาให้เจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน เพื่อจะไม่ทำให้การวิเคราะห์และอนุมัติเงินกู้ล่าช้า ออกไป เพราะฉะนั้นการอนุมัติเงินกู้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการเตรียมเอกสารให้ครบด้วย

ที่มา : https://www.home.co.th/

Compare listings

เปรียบเทียบ